Privacy

Psycholoog Paul Gheskiere hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënten. In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens ik van u kan verzamelen, waarom ik deze gegevens wil verzamelen, hoe ik deze wil gebruiken en hoe ik hiermee wil omgaan.

Welke persoonsgegevens houdt de psycholoog bij?

Vanuit website

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houd ik geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van het onlineformulier, kunnen de gevraagde gegevens (naam, geslacht en geboortedatum) zonder verplichting aangevuld worden met adres, telefoonnummer, emailadres en reden van consultatie electronisch toegezonden worden.  Deze gegevens zijn opgeslagen in een elektronische agenda : mijnonlineagenda.be van de BVBA Introlution, Donklaan 189, 9290 Berlare. Ik verzamel  geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Via telefonische contactname

Als je je niet aanmeldt of identificeert, dan houd ik geen gegevens bij. Als je je aanmeldt voor begeleiding/behandeling dan vraag ik om een vlotte dienstverlening te kunnen waarborgen : naam  en telefoonnummer.  Deze gegevens worden opgeslagen in de hoger vermelde elektronische agenda. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Vanuit begeleidings- en behandeltrajecten

Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. Deze worden genoteerd op een intakeformulier, opgemaakt en bewaard door de psycholoog.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

De psycholoog zorgt ervoor dat niemand anders dan hemzelf toegang heeft tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Informatie wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld.  
Uw gegevens vallen onder de wetgeving aangaande het beroepsgeheim en kunnen mits toestemming uitgewisseld worden met de verwijzende arts of psycholoog. Bij verwijzing door mijzelf wordt toestemming gevraagd om de nodige gegevens aan de bestemmeling over te maken. .

Het beoogde doel is het aanbieden van geschikte professionele psychologische hulp zodat de problematiek van de betrokkene een oplossing geboden wordt.Uw gegevens zijn enkel beschikbaar voor die personen die nodig zijn in relatie tot de doelen die beoogd worden

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

De persoonlijke online verkregen gegevens worden bij een intakegesprek getoetst op hun correctheid en desgewenst aangevuld en zo nodig gecorrigeerd. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot Paul Gheskiere. Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behandelingstraject, tenzij termijnen die wettelijk bepaald zijn. U heeft het recht mij te vragen over welke persoonsgegevens ik beschik, en ook om deze te laten verbeteren of verwijderen.

Beveiliging

Ik neem  beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken :

- Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
- Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot.
- Alleen de betrokkene en de psycholoog hebben via een wachtwoord toegang tot zijn/haar gegevens

Wijziging in deze privacyverklaring

Psycholoog Paul Gheskiere kan ten alle tijden het privacy beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in zijn diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aanvullingen, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom

Psycholoog Paul Gheskiere
Peter Benoitlaan 13
8530 Harelbeke
056 71 53 16
0496 21 76 01
paul.gheskiere@psycholoog.be